شیرین مهربان

عاشقانه عارفانه

قوی
نویسنده : شیرین مهربان - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
 
??????????????________________________________ __________________________________??????????????????______________________________ _________________________________????????????????????_____________________________ ________________________________??????????????????????____________________________ ________________________________??????????????????????____________________________ _________________________________????????????????????_____________________________ ___________________________________?????????????????______________________________ ________________$$$$$$$$$$$_________??????????????________________________________ ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$________?????????___________________________________ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________________________________________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________________________________$$$$$_______ ______$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$____________________________ $$$$$$$$________ ______$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$________________________ $$$$$$$$$__________ ____ $$$$$$$$$________________$$$$$$$$_____________________ $$$$$$$$$$____________ ____$$$$$$$$$$$______________ $$$$$$$$__________________ $$$$$$$$$$$$__ _@@_______ ___$$$ $$$$$$$$_______________$$$$$$$$________________ $$$$$$$$$$$$$__@@@@________ ___$$$$$$$$$$$_______________ $$$$$$$$______________ $$$$$$$$$$$$$__@@@@@_________ ___$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$$$$__@@@@___________ ___$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$___________ $$$$$$$$$$$$$$__@@@@@____________ ___$$$$$$$_________________$$$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$___@@@@______________ ___$$$$$_________________$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$__@@@@_______________ ___$$$________________$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__@@@@@________________ ___$_______________ $$$$$$$$$______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_@@@@@_________________ __________________$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@__________________ ________________$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@__________________ ______________$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@___________________ _____________$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@____________________ ___________$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_______________ _________$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________ ________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ _______$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__ ______$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ______$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____ ______$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______ _______$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____________ ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________ ______________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________ ________________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$