شیرین مهربان

عاشقانه عارفانه

با همون نگاه اول توی قلبم خونه کردی
نویسنده : شیرین مهربان - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
 
:´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´`¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´`´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

با همون نگاه اول توی قلبم خونه کردی مثل یک پرنده از عشق توی سینه لونه کردی دل و بردی و نگفتی که دلی به این ظریفی واسه باختن نا نداره که ببازه به غریبی تو همونی که تو قلبم قد دنیا خونه داره توی تک باغ دل من گل خوشبختی می کاره تو همون کوهی که اسمت به لبم خنده میاره اگه باشی تا همیشه دیگه این دل غم نداره عشق تو یه آ سمونه پر از نور و قشنگی دل ساده که نفهمید تو قشنگ اما دورنگی تو که احساسی نداری چرا با من عهد بستی به خدا که بی وفایی آخه تو پیمون شکستی تو همونی که تو قلبم قد دنیا خونه داره توی تک باغ دل من گل خوشبختی می کاره تو همون کوهی که اسمت به لبم خنده میاره اگه باشی تا همیشه دیگه این دل غم نداره من که باز دارم هنوزم توی خاطرات می سوزم یاد ظلمای گذشته سیاه کرده شب و روزم دوست دارم یادت، تو سینه واسه همیشه بمیره تو شکست سخته عشقت دلم عبرتی بگیره تا بفهمه توی دنیا خیلی از عشقا فریــبــــــــــه