بگذار بمیرم

 

0h444zonzmyvn9fsbod.jpg

 

مگذار که دور از رُخت ای یار بمیرم
یکره بگذر از من وبگذار بمیرم

 


میرم بقفس بهتر از آنست که درباغ
ازطعنۀ مرغان گرفتاربمیرم


گفتی بتو گر بگذرم از شوق بمیری
قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم


میمیرم و از مردن من آگهیش نیست
یارب که دعا کرد، که چنین زار بمیرم


هر مشکلی آسان شود از مردن و ترسم
ساغر شودم خالی و هشیار بمیرم


خارم مشکن در جگر از بوی گل ای باد
بگذار که از حسرت گلزار بمیرم

 


بر سر ز هما سایه ام افتاد صباحی
باشد که در آن سایۀ دیوار بمیرم

/ 0 نظر / 2 بازدید