دلگیرم

 

من از خود دلگیرم

از حرفها و دلتنگیهایم

از بی قراری های همیشگی

از این حرفهای تکراری که نه

من از حرفهای تازه دلگیرم

نمیدانم که چرا ذهن من اینگونه تنها است

که انگار عالمی دارد

و دیگر حرفهای کهنه هم تازه می گردند

و بیزارم

نه از دنیای رنگارنگ انسانها

که از دنیای یک رنگ نفس هایم

و از ثانیه های یکسان گذشتن ها

که دلتنگم

زهجرت نه

من از رسیدن های دیر هنگام دلتنگم

/ 1 نظر / 2 بازدید