انسانیت و حیای واقعی

(Godiva) همسر دوک کاونتری انگلیس  زنی  خیلی محبوب و محترم بودوقتی ظلم شوهر و مالیات سنگینی که  باعثبدبختیمردم شده بود،را مشاهده کرد . اصرار زیادی کرد به شوهرش که مالیات رو کم کنه ولی شوهرش از این کار سرباز می زد. بالاخره شوهرش یه شرط گذاشت، گفت اگربرهنهدور تا دور شهر بگردی من مالیات رو کم می کنم . گودیواقبول می کنه، خبرش در شهر می پیچد، گودیوا سوار یک اسب در حالی که همه ی پوشش بدنش موهای  ریخته شده روی سینه اش بود در شهر چرخید، ولی مردم شهر بهاحترامش اون روز، هیچکدوم از خانه بیرون نیامدند و تمام درها و پنجره ها رو هم بستند.در تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا به عنوان یک زن نجیب و شریف جایگاه بالایی داره و مجسمه اش در کاونتری ساخته شده است....


/ 0 نظر / 14 بازدید