بهار خرم


http://www.freespiritart.com/images/spring-tanagers.jpg

 

آمد  بهار  خرم  با رنگ و بوی طیب

                                 باصد  هزار  زینت  و  آرایش  عجیب

شایدکه مردپیربدین گه جوان شود

                                  گیتی بدیل یافت شباب ازپی شبیب

چرخ  بزرگوار  یکی لشکری بکرد

                                  لشکرش  ابر  تیره  و  باد صبا نقیب

یک چند روزگار جهان دردمند بود

                              بهشدکه یافت بوی سمن رادوای طیب

بلبل همی بخواند بر شاخسار بید

                               ساراز درخت سرو مر او راشد مجیب

/ 1 نظر / 2 بازدید
محب ولایت

به شد که یافت بوی سمن را دوای طبیب یا من اسمه دوا و ذکره شفا ای که اسمش دوا و ذکرش شفاست