عشق یعنی ..

عشق یعنی با تو خواندن از جنون

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی سوختنها از درون
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی سوختن تا ساختن
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی عقل و دین را باختن
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی دل تراشیدن زگل
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی گم شدن در باغ دل
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی تو ملامت کن مرا
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی می ستایم من تو را
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی در پی تو در به در
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی یکبیابان درد سر
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی با تو آغاز سفر
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی قلبی آماج خطر
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی تو بران از خود مرا
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی باز می خوانم تورا
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی بگذری از آبرو
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی کلبه های آرزو
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی انتظار یک سلام
شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه

عشق یعنی دستهایی رو به دوست

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی مرگ در راهت نکوست

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی شاخه ای گل در سبد

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی دل سپردن تا ابد

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی سروهایسربلند

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی خارها هم گل کنند

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی تو بسوزانیمرا

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی سایه بانم من تو را

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی بشکنی قلب مرا

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی می پرستم من تو را

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی آن نخستین حرفها

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی در میانبرفها

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی یاد آن روز نخست

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی هر چه در آن یادتوست

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی تک درختی در کویر

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی عاشقانی سر بهزیر

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی بگذری از هفت خان

شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه
عشق یعنی آرش و تیر و کمان


jokvsms.com

/ 1 نظر / 3 بازدید
محب ولایت

سلام شعر زیبایی بود که خط اضافه "شعر,شعر های عشقی,شعر های عاشقانه" مانع از خواندن صحیح شعر زیبای عشق شده است موفق باشید